Searching

Ko­ti­si­vu­jen teko

Miten tehdä hienot ja toimivat kotisivut

Kotisivut ovat nykyään monelle yritykselle välttämömät ja siksi niiden tekemiseen kannattaakin panostaa niin aikaa kuin rahaakin.


Kerromme tällä sivulla mitä ko­ti­si­vu­jen teossa kannattaa ottaa huomioon. Voiko kotisivut tehdä itse vai kannattaako teko jättää ammattilaisille. Mitä kotisivujen teko maksaa? Kerromme myös millä ko­ti­si­vu­ko­neel­la saavutat ta­voit­tee­si helpoiten.

Ko­ti­si­vu­jen teko alusta loppuun


Net­ti­sivut voi pe­ri­aat­teessa tehdä hyvinkin nopeasti. Käytän­nössä net­ti­sivui­hin tekoon liitty kuitenkin monta eri vaihetta. Yleisesti voidaan ajatella, että net­ti­sivu­jen tekeminen etenee seu­raaval­la tavalla:


  1. Domain eli verkko­tun­nuk­sen varaus
  2. Ko­ti­sivu­palvelun valinta
  3. Teeman ja sivupo­h­jan valinta
  4. Sisällön tekeminen ja sivujen rak­en­t­a­mi­nen
  5. Domain li­it­tämi­nen ja ko­ti­sivu­jen julkaisu
  6. Kävi­jäseu­ran­nan asen­t­a­mi­nen ja sivuston mainonta
  7. Sivujen ylläpito ja ke­hit­tämi­nen


Yleistä ko­ti­si­vu­jen teosta

Sisältö

Ko­ti­sivuil­lasi vierail­e­vat hakevat yleensä tietoa tai ratkaisua johonkin ongelmaan. Mitä tietoa ko­ti­sivusi voivat tarjota ja miten palvelusi auttavat asiakkaan ongelmaan? Mieti, mitä kerrot sivustosi vierail­i­jalle, joka ei vält­tämät­tä sivuille saa­pues­saan tunne tuotet­tasi tai palvelu­asi lainkaan. Net­ti­si­vuil­le sisällön kir­joit­ta­mi­nen on tarkkaa puuhaa. Jo­kai­sel­la käy­te­tyl­lä sanalla tulee olla tar­koi­tuk­sen­sa. Jokaisen kir­joi­te­tun rivin pää­tar­koi­tuk­se­na on saada lukija lukemaan seuraavat rivit. Jos lukija lopettaa tekstin lukemisen, ko­ti­sivu­je­si viesti ei mene riit­tä­väs­ti perille, jolloin lukija ei myöskään tee toi­vot­tu­ja asioita ko­ti­sivuil­lasi.


Yritä olla mut­kis­ta­mat­ta yk­sin­ker­tai­sia asioita ja esitä tiedot mah­dol­lisim­man selkeästi. Kysy itseltäsi, vievätkö luomasi linjat tarinaa pi­dem­mäl­le ja mo­ti­voi­vat­ko ne lukijaa jatkamaan lukemista? Uudista tekstiäsi, jos sinusta tuntuu, että ne eivät toimi toi­vo­tul­la tavalla. Pidä huoli, että heti en­sim­mäisenä saavut­tuaan sivuille­si asiakas näkee selkeästi, mitä, missä ja kenelle tarjoat.


Asi­akasker­to­muk­set tuovat myös uskot­tavu­ut­ta sivus­tolle­si, joten jos mah­dol­lista käytä niitä. Mielel­lään niin, että asiakas kertoo koke­muk­se­na omalla nimellä ja kuvalla.


Aktoivoi käyttäjä

Sivuil­lasi on hyvä olla toim­into­ja jolla saat käyttäjän ak­tivoitu­maan. Nämä ovat yleensä painikkei­ta, jolla käyttäjä voi siirtyä es­imerkik­si seu­raavalle sivulle, lähettää yhtey­de­not­topy­yn­nön tai siirtyä verkkokaup­paan.

Määrit­tele itsellesi ko­ti­sivu­jen tavoit­teet. Tavoit­teena voi es­imerkik­si olla, että asiakas pyytää tar­jouk­sen, tilaa tuotteen tai li­it­tymään es­imerkik­si pos­ti­tus­listalle. Voit saada käyttäjän suorit­ta­maan tavoit­teesi näkyvällä painikkeel­la. Painikkei­ta ei saa olla liikaa, vaan yleensä kullakin sivulla on yksi tavoite, mihin käyttäjää ohjataan.


Ulkoasu

Sivujen ulkoasun on hyvä vastata yrityksen ilmettä. Monesti vä­ri­maa­il­ma voidaan ottaa yrityksen logosta tai yrityksen toi­min­taan liit­ty­väs­tä asiasta. Monella ko­ti­si­vu­ko­neel­la voit valita sopivan teeman ja muokata sitä sopivan nä­köi­sek­si.


Kan­nat­taa­ko kotisivut tehdä itse vai palkata am­mat­ti­lai­nen?

Nykyään ko­ti­si­vu­jen tekoon tar­koi­te­tut oh­jel­mis­tot ovat niin hyviä, että kotisivut voi hyvin tehdä myös itse. Varsinkin aloit­te­van yrityksen ei kannata tuhlta tuhansia euroja ko­ti­si­vui­hin. Pe­rus­si­vut osaa jokainen tehdä myös itse jos viitsii vähän nähdä vaivaa.


Jos ko­ti­si­vuil­le haluaa mo­ni­mut­kai­sem­paa toi­min­nal­li­suut­ta niin silloin am­mat­ti­lai­sen palk­kaa­mi­nen voi olla järkevää. Vaikka teet­täi­sit­kin kotisivut am­mat­ta­lai­sel­la täytyy sinun silti olla ak­tii­vi­ses­ti mukana ko­ti­si­vu­jen teossa. Tekijälle tulee ilmoittaa tarkkaan mitä haluaa ko­ti­si­vuil­ta, mitä tekstejä sivuille tulee ja min­kä­lai­sia toi­min­nal­li­suuk­sia sivuille haluaa. Monesti sivujen tekijä joutuu toi­mit­ta­maan monta versiota sivuista, ennen kuin sivut ovat valmiit. Am­mat­ti­lais­ta valitessa kannattaa tutustua tekijän aiemmin tekemiin net­ti­si­vui­hin. Kannattaa lähettää tar­jous­pyyn­tö useam­mal­le kuin yhdelle tekijälle ja varmistaa, että pystyt muok­kaa­maan ja päi­vit­tä­mään sivustoa itse myöhemmin.


Ko­ti­si­vu­ko­neen tai oh­jel­mis­ton valinta

Olemme tes­tan­neet lähes kaikki mark­ki­noil­la olevat ko­ti­si­vu­ko­ne­pal­ve­lut sekä CMS-oh­jel­mis­tot. Näiden ko­ke­mus­ten pe­rus­teel­la olemme valinneet näille sivuille 5 palvelua, jolla kotisivut saa helposti tehtyä. Se­laa­mal­la näitä sivuja löydät varmasti itsellesi sopivan vaih­toeh­don.


Näillä sivuilla voit lukea tietoja seu­raav­ista ko­ti­sivukoneista:

Oidom - oidom.fi

Webnode - webnode.fi

Wix - wix.com

Square­space - square­space.com

Weebly - weebly.com

Domainin va­raa­mi­nen

Oma domain eli verk­ko­tun­nus kannattaa varata mah­dol­li­sim­man nopeasti. Sitä ei tarvitse tilata samasta paikasta kun itse ko­ti­si­vu­pal­ve­lua. Kun haluamasi domain on varattu, tiedät että kukaan muu ei sitä voi enää viedä. Suo­ma­lai­sen yrityksen kannattaa yleensä varata .fi päät­tei­nen domain. Lisäksi on hyvä hankkia myös vastaava .com domain. Erilaisia päätteitä on nykyään noin 1000, joten jo­kai­sel­la päät­teel­lä ei domainia kannata lähteä hank­ki­maan.


Vapaata .fi domainia sekä eri verkko­tun­nusvälit­täjiä voi etsiä Trafi­comin .fi verkko­tun­nus­palvelus­ta.


Google Analytics -kä­vi­jä­seu­ran­nan li­sää­mi­nen

Riip­pu­mat­ta mitä oh­jel­mis­toa käytät net­ti­si­vu­nen te­ke­mi­seen, kannattaa net­ti­si­vuil­le yleensä asentaa Google Analytics -kä­vi­jä­seu­ran­ta. Voit avata tästä Google Analytics -tilin. Tilin avaamisen jälkeen sivuille pitää vielä lisätä Googlen seu­ran­takoo­di.


Google Search Console käyt­tä­mi­nen

Google Search Console on ilmainen palvleu, jonka avulla voit tark­kail­la sivustosi si­joi­tus­ta ja toimintaa Googlen ha­ku­tu­lok­sis­sa.

  1. Re­kis­te­röi­dy käyt­tä­jäk­si Search Consoleen
  2. Lisää sivustosi käyt­tä­jäl­lä "Lisää omaisuus" -toimintoa.
  3. Vahvista että omistat verk­ko­tun­nuk­sen

Kävi­jöi­den saaminen net­ti­sivuille

Useimmat kävijät net­ti­sivuille tulevat hakukonei­den eli er­i­tyis­es­ti Googlen kautta. Hakuko­neop­ti­moin­ti onkin siksi tärkeää. Hakuko­neop­ti­moin­ti kannattaa ottaa huomioon jo sivuja tehdessä. Mieti millä haku­sanoil­la haluat sivuston näkyvän hakukoneis­sa. Käytä näitä hakukonei­ta sivujen ot­sikois­sa ja sisäl­lössä sekä sivuston meta-tiedoissa.


Kävijöitä saa sivuille mös mainoston kautta. Yksi vai­h­toe­hto on käyttää mak­sulli­sista Google Ads -mainontaa. Nämä mainokset voivat näkyä sekä Googlessa että myös monilla net­ti­sivuil­la.


lb2VmFq-0xI-me

Tulossa pian!

Ehkä hienoin nettisivu ikinä. Mutta ensin kahvi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis lacinia auctor turpis et feugiat. Donec in libero dignissim, molestie ex pulvinar, faucibus nisi. Nam hendrerit auctor purus at interdum. Mauris eget neque in purus imperdiet feugiat sed id metus. Ut ultrices mi at tellus auctor, ac suscipit diam egestas. Vestibulum egestas, nibh eu vulputate luctus, quam metus suscipit quam, eget lobortis sapien ante in odio.

Lue lisää

Tulokset

Mitä olemme saaneet aikaisek­si nu­meroiden valossa.

kuppia kahvia

Pitää meidät liikkeellä säästä riippumatta.

tyy­tyväistä asiakasta

 Sinun ei tarvitse luottaa vain meidän sanaamme, tsekkaa asiakastarinat!

korjattua bugia

 Syömme bugeja aamupalaksi.

lähetet­tyä sähkö­pos­tia

 Ei nyt mikään ylpeilyn aihe.

Mutta sekin onnistuu.

Timeline

Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit.

1980

Aloitus

Suspendisse a rutrum dui, in vulputate turpis. Duis aliquet leo sit amet mi sagittis consequat. Nulla felis orci, venenatis id felis quis, tincidunt euismod elit.

2000

Valloitus

Suspendisse a rutrum dui, in vulputate turpis. Duis aliquet leo sit amet mi sagittis consequat. Nulla felis orci, venenatis id felis quis, tincidunt euismod elit.

2030

Laa­jen­tu­mi­nen

Suspendisse a rutrum dui, in vulputate turpis. Duis aliquet leo sit amet mi sagittis consequat. Nulla felis orci, venenatis id felis quis, tincidunt euismod elit.

Yh­teis­työs­sä

Logoruudukon avulla pystyt lisäämään sivullesi esimerkiksi yh­teis­työ­kump­pa­nei­de­si logot kompaktissa muodossa. Osion asetuksista pääset muokkaamaan miten korkeita rivit ovat ja miten monta logoa näytetään vierekkäin. Linkit logoihin pääset lisäämään kuvakohtaisesti.
white-blue-og.svg
blue-og.svg
white-blue-og.svg
blue-og.svg
oidom-horizontal-og.svg
oidom-vertical-og.svg
oidom-horizontal-og.svg

Kat­e­go­ri­at

Tämän osion avulla pystyt listaamaan lisäämäsi artikkelikategoriat.

Tulokset

Mitä olemme saaneet aikaisek­si nu­meroiden valossa.

kuppia kahvia

Pitää meidät liikkeellä säästä riippumatta.

tyy­tyväistä asiakasta

 Sinun ei tarvitse luottaa vain meidän sanaamme, tsekkaa asiakastarinat!

korjattua bugia

 Syömme bugeja aamupalaksi.

lähetet­tyä sähkö­pos­tia

 Ei nyt mikään ylpeilyn aihe.

Mutta sekin onnistuu.

ko­ti­sivukoneet.fi

Vertaile ko­ti­sivukonei­ta

Lue raportit eri kotisivukoneista ja löydä itsellesi sopiva kotisivukone nettisivujen tekoon.