Searching

Ko­ti­si­vu­jen teko

Miten tehdä hienot ja toimivat kotisivut

Kotisivut ovat nykyään monelle yritykselle välttämömät ja siksi niiden tekemiseen kannattaakin panostaa niin aikaa kuin rahaakin.


Kerromme tällä sivulla mitä ko­ti­si­vu­jen teossa kannattaa ottaa huomioon. Voiko kotisivut tehdä itse vai kannattaako teko jättää ammattilaisille. Mitä kotisivujen teko maksaa? Kerromme myös millä ko­ti­si­vu­ko­neel­la saavutat ta­voit­tee­si helpoiten.

Ko­ti­si­vu­jen teko alusta loppuun


Net­ti­si­vut voi pe­ri­aat­tees­sa tehdä hyvinkin nopeasti. Käy­tän­nös­sä net­ti­si­vui­hin tekoon liitty kuitenkin monta eri vaihetta. Yleisesti voidaan ajatella, että net­ti­si­vu­jen tekeminen etenee seu­raa­val­la tavalla:


  1. Domain eli verk­ko­tun­nuk­sen varaus
  2. Ko­ti­si­vu­pal­ve­lun valinta
  3. Teeman ja si­vu­poh­jan valinta
  4. Sisällön tekeminen ja sivujen ra­ken­ta­mi­nen
  5. Domain liit­tä­mi­nen ja ko­ti­si­vu­jen julkaisu
  6. Kä­vi­jä­seu­ran­nan asen­ta­mi­nen ja sivuston mainonta
  7. Sivujen ylläpito ja ke­hit­tä­mi­nen


Yleistä ko­ti­si­vu­jen teosta

Sisältö

Ko­ti­si­vuil­la­si vie­rai­le­vat hakevat yleensä tietoa tai ratkaisua johonkin ongelmaan. Mitä tietoa ko­ti­si­vusi voivat tarjota ja miten palvelusi auttavat asiakkaan ongelmaan? Mieti, mitä kerrot sivustosi vie­rai­li­jal­le, joka ei vält­tä­mät­tä sivuille saa­pues­saan tunne tuo­tet­ta­si tai pal­ve­lua­si lainkaan. Net­ti­si­vuil­le sisällön kir­joit­ta­mi­nen on tarkkaa puuhaa. Jo­kai­sel­la käy­te­tyl­lä sanalla tulee olla tar­koi­tuk­sen­sa. Jokaisen kir­joi­te­tun rivin pää­tar­koi­tuk­se­na on saada lukija lukemaan seuraavat rivit. Jos lukija lopettaa tekstin lukemisen, ko­ti­si­vu­je­si viesti ei mene riit­tä­väs­ti perille, jolloin lukija ei myöskään tee toi­vot­tu­ja asioita ko­ti­si­vuil­la­si.


Yritä olla mut­kis­ta­mat­ta yk­sin­ker­tai­sia asioita ja esitä tiedot mah­dol­li­sim­man selkeästi. Kysy itseltäsi, vievätkö luomasi linjat tarinaa pi­dem­mäl­le ja mo­ti­voi­vat­ko ne lukijaa jatkamaan lukemista? Uudista tekstiäsi, jos sinusta tuntuu, että ne eivät toimi toi­vo­tul­la tavalla. Pidä huoli, että heti en­sim­mäi­se­nä saa­vut­tu­aan si­vuil­le­si asiakas näkee selkeästi, mitä, missä ja kenelle tarjoat.


Asia­kas­ker­to­muk­set tuovat myös us­kot­ta­vuut­ta si­vus­tol­le­si, joten jos mah­dol­lis­ta käytä niitä. Mie­lel­lään niin, että asiakas kertoo ko­ke­muk­se­na omalla nimellä ja kuvalla.


Aktoivoi käyttäjä

Si­vuil­la­si on hyvä olla toi­min­to­ja jolla saat käyttäjän ak­ti­voi­tu­maan. Nämä ovat yleensä pai­nik­kei­ta, jolla käyttäjä voi siirtyä esi­mer­kik­si seu­raa­val­le sivulle, lähettää yh­tey­den­ot­to­pyyn­nön tai siirtyä verk­ko­kaup­paan.

Mää­rit­te­le itsellesi ko­ti­si­vu­jen ta­voit­teet. Ta­voit­tee­na voi esi­mer­kik­si olla, että asiakas pyytää tar­jouk­sen, tilaa tuotteen tai liit­ty­mään esi­mer­kik­si pos­ti­tus­lis­tal­le. Voit saada käyttäjän suo­rit­ta­maan ta­voit­tee­si näkyvällä pai­nik­keel­la. Pai­nik­kei­ta ei saa olla liikaa, vaan yleensä kullakin sivulla on yksi tavoite, mihin käyttäjää ohjataan.


Ulkoasu

Sivujen ulkoasun on hyvä vastata yrityksen ilmettä. Monesti vä­ri­maa­il­ma voidaan ottaa yrityksen logosta tai yrityksen toi­min­taan liit­ty­väs­tä asiasta. Monella ko­ti­si­vu­ko­neel­la voit valita sopivan teeman ja muokata sitä sopivan nä­köi­sek­si.


Kan­nat­taa­ko kotisivut tehdä itse vai palkata am­mat­ti­lai­nen?

Nykyään ko­ti­si­vu­jen tekoon tar­koi­te­tut oh­jel­mis­tot ovat niin hyviä, että kotisivut voi hyvin tehdä myös itse. Varsinkin aloit­te­van yrityksen ei kannata tuhlta tuhansia euroja ko­ti­si­vui­hin. Pe­rus­si­vut osaa jokainen tehdä myös itse jos viitsii vähän nähdä vaivaa.


Jos ko­ti­si­vuil­le haluaa mo­ni­mut­kai­sem­paa toi­min­nal­li­suut­ta niin silloin am­mat­ti­lai­sen palk­kaa­mi­nen voi olla järkevää. Vaikka teet­täi­sit­kin kotisivut am­mat­ta­lai­sel­la täytyy sinun silti olla ak­tii­vi­ses­ti mukana ko­ti­si­vu­jen teossa. Tekijälle tulee ilmoittaa tarkkaan mitä haluaa ko­ti­si­vuil­ta, mitä tekstejä sivuille tulee ja min­kä­lai­sia toi­min­nal­li­suuk­sia sivuille haluaa. Monesti sivujen tekijä joutuu toi­mit­ta­maan monta versiota sivuista, ennen kuin sivut ovat valmiit. Am­mat­ti­lais­ta valitessa kannattaa tutustua tekijän aiemmin tekemiin net­ti­si­vui­hin. Kannattaa lähettää tar­jous­pyyn­tö useam­mal­le kuin yhdelle tekijälle ja varmistaa, että pystyt muok­kaa­maan ja päi­vit­tä­mään sivustoa itse myöhemmin.


Ko­ti­si­vu­ko­neen tai oh­jel­mis­ton valinta

Olemme tes­tan­neet lähes kaikki mark­ki­noil­la olevat ko­ti­si­vu­ko­ne­pal­ve­lut sekä CMS-oh­jel­mis­tot. Näiden ko­ke­mus­ten pe­rus­teel­la olemme valinneet näille sivuille 5 palvelua, jolla kotisivut saa helposti tehtyä. Se­laa­mal­la näitä sivuja löydät varmasti itsellesi sopivan vaih­toeh­don.


Näillä sivuilla voit lukea tietoja seu­raa­vis­ta ko­ti­si­vu­ko­neis­ta:

Oidom - oidom.fi

Webnode - webnode.fi

Wix - wix.com

Squa­res­pace - squa­res­pace.com

Weebly - weebly.com

Domainin va­raa­mi­nen

Oma domain eli verk­ko­tun­nus kannattaa varata mah­dol­li­sim­man nopeasti. Sitä ei tarvitse tilata samasta paikasta kun itse ko­ti­si­vu­pal­ve­lua. Kun haluamasi domain on varattu, tiedät että kukaan muu ei sitä voi enää viedä. Suo­ma­lai­sen yrityksen kannattaa yleensä varata .fi päät­tei­nen domain. Lisäksi on hyvä hankkia myös vastaava .com domain. Erilaisia päätteitä on nykyään noin 1000, joten jo­kai­sel­la päät­teel­lä ei domainia kannata lähteä hank­ki­maan.


Vapaata .fi domainia sekä eri verk­ko­tun­nus­vä­lit­tä­jiä voi etsiä Tra­fico­min .fi verk­ko­tun­nus­pal­ve­lus­ta.


Google Analytics -kä­vi­jä­seu­ran­nan li­sää­mi­nen

Riip­pu­mat­ta mitä oh­jel­mis­toa käytät net­ti­si­vu­nen te­ke­mi­seen, kannattaa net­ti­si­vuil­le yleensä asentaa Google Analytics -kä­vi­jä­seu­ran­ta. Voit avata tästä Google Analytics -tilin. Tilin avaamisen jälkeen sivuille pitää vielä lisätä Googlen seu­ran­ta­koo­di.


Google Search Console käyt­tä­mi­nen

Google Search Console on ilmainen palvleu, jonka avulla voit tark­kail­la sivustosi si­joi­tus­ta ja toimintaa Googlen ha­ku­tu­lok­sis­sa.

  1. Re­kis­te­röi­dy käyt­tä­jäk­si Search Consoleen
  2. Lisää sivustosi käyt­tä­jäl­lä "Lisää omaisuus" -toimintoa.
  3. Vahvista että omistat verk­ko­tun­nuk­sen

Kä­vi­jöi­den saaminen net­ti­si­vuil­le

Useimmat kävijät net­ti­si­vuil­le tulevat ha­ku­ko­nei­den eli eri­tyi­ses­ti Googlen kautta. Ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti onkin siksi tärkeää. Ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti kannattaa ottaa huomioon jo sivuja tehdessä. Mieti millä ha­kusa­noil­la haluat sivuston näkyvän ha­ku­ko­neis­sa. Käytä näitä ha­ku­ko­nei­ta sivujen ot­si­kois­sa ja si­säl­lös­sä sekä sivuston meta-tiedoissa.


Kävijöitä saa sivuille mös mainoston kautta. Yksi vaih­toeh­to on käyttää mak­sul­li­sis­ta Google Ads -mainontaa. Nämä mainokset voivat näkyä sekä Googlessa että myös monilla net­ti­si­vuil­la.


Ko­ti­si­vu­ko­neet.fi

Löydä sopiva ohjelmisto ja palvelu kotisivujen tekoon. 5 parasta kotisivukonetta asiantuntijan arvioimina.

© Kotisivukoneet.  Kaikki oikeudet pidätetään.